Polityka prywatności

1. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest MAX Jerzy Ankowski z siedzibą w Zabrzu ul. Tarnopolska 51.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych

Jesteśmy administratorem danych swoich klientów.
Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b: zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c: w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu, oraz prawidłowej realizacji naszych usług, d: w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@malowaneogniem.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.